Menu Zamknij

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Spółdzielnia Mieszkaniowa przy SSGW, ul. Przy Bażantarni 11, 02-793 Warszawa, KRS: 0000058856, NIP: 5250013029, REGON: 010653875.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże niepodanie danych kwalifikowanych jako niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, uniemożliwia zawarcie i realizację umowy, a co za tym idzie wykonania pożądanej usługi.
 3. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko
  • adres korespondencyjny
  • numer telefonu
  • adres poczty elektronicznej
  • nazwa firmy – (jeśli dotyczy)
  • numer NIP – (jeśli dotyczy)
  • adres prowadzenia działalności gospodarczej – (jeśli dotyczy)
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • używania danych osobowych udostępnionych przez Państwa na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (np. numer telefonu, adres e-mail, adres do doręczeń, informacje umieszczane w doręczanej do Spółdzielni korespondencji) – art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  • realizacji usług, w tym dla wykonania zawartej umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym obsługi zgłoszeń – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • przeprowadzenia postępowania przetargowego – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  • wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • ochrony Państwa żywotnych interesów – art. 6 ust. 1 lit. d RODO,
  • ochrony Państwa żywotnych interesów – art. 6 ust. 1 lit. d RODO,
  • wykonywania celów statutowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • monitoringu wizyjnego w celu ochrony osób i mienia oraz zabezpieczania i wydawania uprawnionym osobom i organom nagrań z monitoringu wizyjnego w celach dowodowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • przetwarzania danych osobowych dłużników w celu windykacji należności – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie, w stosunku do celów w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  • osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora,
  • podmioty, których przetwarzania danych jest niezbędne do wykonania zawartej umowy, lub jej zawarcia,
  • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,
  • podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa odpowiadające danemu ryzyku przetwarzanie danych osobowych. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom.
 9. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz umowy i nie dłużej niż przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. W związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.
 10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do:
  • dostępu do treści przetwarzanych danych (art. 15 RODO),
  • sprostowania przetwarzanych danych (art. 16 RODO),
  • usunięcia przetwarzanych danych (art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  • przenoszenia przetwarzanych danych (art. 20 RODO),
  • sprzeciwu przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do PUODO (art. 77 RODO).
 11. Udostępnione nam dane są przez nas przechowywane i przetwarzane zgodnie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.  Wszyscy nasi pracownicy zobowiązani są do przestrzegania naszych Polityk i procedur związanych z poufnością, bezpieczeństwem i prywatnością. 
 12. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej Polityki prywatności lub Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pisząc na adres:  zarzad@smprzysggw.waw.pl