Menu Zamknij

Walne Zgromadzenie 2022

Szanowni Państwo !

            W związku z trybem wnoszenia przez Członków spółdzielni, na mocy §39 ust. 2 Statutu żądań i projektów uchwał nieobjętych proponowanym porządkiem obrad z dnia 25 maja 2022 roku zarząd Spółdzielni na podstawie prawidłowo wniesionego żądania przez grupę 35 Członków Spółdzielni zawiadamia Państwa o nowym, proponowanym porządku obrad.

Proponowany porządek obrad (zmiany naniesiono kolorem czerwonym):

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad przez Przedstawiciela Rady Nadzorczej.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Wybór Sekretarza Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie z działalności zarządu Spółdzielni w 2021 roku.
 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami zarządu i Rady Nadzorczej.
 8. Podjęcie uchwał o: a. zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok oraz przeznaczeniu nadwyżki bilansowej Spółdzielni (zysku netto) w 2021 roku na fundusz zasobowy, b. zatwierdzeniu sprawozdania z działalności zarządu Spółdzielni w 2021 roku, c. zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku, d. udzieleniu absolutorium prezesowi zarządu Panu Sławomirowi Straszewskiemu ze sprawowania zarządu w 2021 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia 24 godzinnej ochrony fizycznej w budynkach Spółdzielni. Projekt uchwały złożony przez Członków Spółdzielni w trybie §39 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej przy SGGW.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie „zobowiązania Rady Nadzorczej do podjęcia działań motywujących Pana Sławomira Straszewskiego do pozostania na stanowisku Prezesa Zarządu poprzez wysokość wynagrodzenia bądź zatrudnienie dodatkowych służb technicznych”. Projekt uchwały złożony przez Członków Spółdzielni w trybie §39 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej przy SGGW.
 11. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej: a. podjęcie 2 uchwał w sprawie wyboru Członków RN w związku z zakończeniem kadencji, b. podjęcie 1 uchwały w sprawie wyboru Członka RN w związku z rezygnacją aktualnego Członka RN przed pływem 3 letniej kadencji.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

            Z materiałami i projektami uchwał mogą się Państwo zapoznawać w godzinach pracy biura Spółdzielni począwszy od dnia 9 czerwca 2022 roku (czwartek) oraz na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem www.smprzysggw.waw.pl , po zalogowaniu. Decyzją zarządu do niniejszego zawiadomienia nie są dołączane kopie sprawozdań: RN i zarządu za 2021 rok, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie audytora za 2021 rok. Na każde żądanie Członka Spółdzielni przekazane do biura Spółdzielni osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną kopie tych sprawozdań będą wydawane niezwłocznie i nieodpłatnie w wersji papierowej lub elektronicznej. Istnieje możliwość zapoznawania się z materiałami i dokumentami źródłowymi (faktury, umowy) za 2021 rok w biurze Spółdzielni. W takim przypadku uprzejmie proszę o wcześniejsze zgłoszenie do biura takiego zamiaru w celu przygotowania dokumentacji i ustalenia godziny wizyty w biurze Spółdzielni.

Podczas obrad mandaty i karty do głosowania będą wydawane wyłącznie po okazaniu dokumentu tożsamości a w przypadku Pełnomocników osób prawnych będących członkami Spółdzielni dodatkowo po okazaniu pełnomocnictwa i/lub aktualnego wyciągu z KRS.

            Uprzejmie przypominam, że prawo czynnego uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają: Członkowie Spółdzielni, Pełnomocnicy Członków Spółdzielni na podstawie pisemnego pełnomocnictwa złożonego do protokołu najpóźniej w dniu obrad WZCz. oraz Pełnomocnicy osób prawnych będących Członkami Spółdzielni. Wzór pełnomocnictwa dla Członków Spółdzielni będących osobami fizycznymi znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni oraz jest dostępny w biurze Spółdzielni.

            Wzorem lat poprzednich stwarzamy możliwość obserwowania obrad Zgromadzenia przez osoby z najbliższej rodziny zaproszone przez Członka Spółdzielni. Osoby te proszę zgłaszać telefonicznie w godzinach pracy biura Spółdzielni do dnia 22 czerwca br. Osoby te są zobowiązane przybyć na obrady z dokumentem tożsamości.

            W dniu 20 czerwca 2022 roku (poniedziałek) w godzinach 20.00 – 21.00 dyżur w biurze Spółdzielni będzie pełnił Przedstawiciel Rady Nadzorczej Spółdzielni.

z poważaniem           

sławomir straszewski – prezes zarządu Spółdzielni

Podobne wpisy